Møte utvalg for internasjonal handelsforenkling og utvalg for e-Transport 21.11.16 - referat

Terje Borge Olsen

Internasjonal handelsforenkling

Faggruppen har hatt møte med fokus på nye tollregler, endringer i TVINN (høringssak), utsatt mva, ekspressfortolling og generell oppfølging av saker fra tidligere møter.

Referat:

Utvalgsmedlemmer og observatører til stede:

Jan Hilleren, Kongsberg Maritim
Trude Feirud, Danske Bank
Arne Foss, DSV
Sjur Klætte, IN
Tom Rune Nilsen, NHO LT
Karen Årseth, KGH
Roger Lundstrøm, KGH + NorStella Styre
Liv Kristin Rundberget, TAD
Rune Fjelly, Skatt
Beate B. Auke, Skatt
Arild Nybakk, Nordcarrier
Camilla Quidding, Nordcarrier
Per Olafsen, Descartes

Inviterte foredragsholdere:

Liv Kristin Rundberget, TAD
Beate B. Auke, Skatteetaten
Rune A. Fjelly, Skatteetaten

Fra NorStella:

Terje Olsen (ref)

Forslag til agenda:

12.00 – 12.30

Registrering – enkel lunsj

 

12.30 – 12.35

 

12.35 – 12.40

Godkjenning av dagsorden, møtereferat

 

Høringssvar opprinnelsesbevis GSP

Utvalgsleder og sekretær

Utvalgsleder og sekretær

12.40 – 12.50

Oppfølgingssaker

 • EUR1 – originaldokument
 • Elektronisk attestasjon av utførselsdeklarasjoner

Utvalgsmedlem innleder, diskusjon

12.50 – 13.15

Utsatt MVA, status, veien videre

Rune Fjelly, m.flere SKATT, Liv Kristin Rundberget, TOLL

13.15 – 13.45

Utsatt MVA, sett fra næringslivet

Tom Rune Nilsen, NHO LT innleder, debatt

13.45 – 14.00

Kaffe /benstrekk

 

14.00 – 14.15

Tilbakemelding fra Tolldagen

Utvalgsmedlem

14.15 – 14.30

Ekspressfortolling

Liv Kristin Rundberget, TOLL

14.30 – 14.40

 

14.40 – 15.00

CMR konvensjonen for veitransport, legalt

Behovet for eCMR

Videre arbeid i utvalget .

T.R. Nilsen innleder

Sekretær innleder

Utvalgsleder + alle

 

 

 1. Åpning av møtet. Dagsorden. Møtereferat

Det var ingen anmerkninger til referatet fra forrige møte 9.3.2016 som også var et fellesmøte mellom de to utvalgene. Oppsatt dagsorden ble fulgt.

 1. Høringssvar opprinnelsesbevis GSP

  NorStella hadde før møtet distribuert høringsdokumenter for opprinnelsesbevis GSP til medlemmene av utvalget med forespørsel om respons. Vi mottok to positive tilbakemeldinger og sendte derfor følgende tilbakemelding: «Utvalg for internasjonal handelsforenkling og NorStella ønsker den nye ordningen for opprinnelsesbevis GSP velkommen».

  Oppfølging:

  Ingen videre aksjon.
   
 2. Oppfølgingssaker

  Det var ingen nye oppfølgingssaker, men punktene EUR1 og «Elektronisk attestasjon av utførselsdeklarasjoner» var på agendaen. Dette er saker som har måttet vente i køen på grunn av andre prioriterte saker hos berørte myndigheter, men vil bli tatt opp igjen nå. TAD er i førersetet siden det omhandler eksport.

  EUR 1 original dokument.

  Toll jobber med å få det fjernet i kommende handelsavtaler og ved reforhandling av eksisterende. De vil kun forholde seg til fakturaerklæring, men da må det ikke være krav til verdigrensen slik som det er i dag for de som ikke er godkjente eksportører.

  Attestajon ev eksportdeklarasjoner

  Tollen må presisere at kravet fortsatt gjelder.

  Oppfølging:

  NorStella sørger for at Tolletaten og Skatteetaten tilskrives med forespørsel om avklaring av lovlig praksis på kort sikt og plan for permanent (langsiktig) løsning. Spørre om status.
   
 3. Utsatt MVA, status og veien videre

  Liv Kristin Rundberget presenterte nyordningen utsatt avregning. 1.1.2017 nærmer seg med innføring av ny ordning for innførselsmerverdiavgift og ansvarsoverføring av forvaltningsansvar for dette og særavgifter til Skatteetaten. Hennes presentasjon gir en fyllestgjørende gjennomgang av ny praksis. Den er vedlagt.

  Beate B. Auke og Rune A. Fjelly fra Skatteetaten presenterte etatens informasjons- og kommunikasjonsarbeid for å sikre at både de og norsk næringsliv var best mulig forberedt når nyordningen trer i kraft. Det har vært en formidabel informasjonsvirksomhet mot mange interessenter inklusive stor kursvirksomhet. Representanter for utvalget roste arbeidet og anbefalte samtidig å ta nok en runde mot næringslivet for å informere. Det er mange der ute som skal tilegne seg ny kunnskap og nye rutiner for rapportering og kontroll. Presentasjonen er vedlagt.

  Oppfølging:

  Denne omleggingen er så stor og viktig for utvalgets medlemmer at den vil stå på programmet også for fremtidige møter. Det er imidlertid ingen spesielle oppfølgingspunkter nå.
   
 4. Tilbakemelding fra Tolldagen

  Tolldagen 2016 ble avholdt 14. november 2016 på Oslo Kongressenter med mer enn 300 deltagere. Flere av utvalgsmedlemmene deltok og tilbakemeldingene melder bra gjennomført og interessante foredrag. Etaten er nå mer rendyrket om kjerneoppgaver og jobber bevisst med digitalisering. Det skal være lett for næringslivet å følge regelverket, og målrettet kontrollvirksomhet skal gjøre det lettere for de som har holdt sin sti ren.

  Kun info.
   
 5. Ekspressfortolling

  Ekspressfortolling vil bli startet for fullt i 2017, vært i dvale pga overføringen av arbeidsoppgaver fra toll til skatt. De opprinnelige planene er litt forsinket, men konseptet står fortsatt ved lag.
   
 6. CMR konvensjonen for veitransport

  CMR konvensjonen er en Europeisk konvensjon fra 50-tallet som Norge har sluttet seg til. CMR står for Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road. Tom Rune Nilsen innledet punktet og fremhevet at internasjonal frakt på vei krever fraktbrev, men at Justisdepartementet fortsatt ikke har åpnet for at denne kan være i digital form. Blant annet Danmark opererer med CMR i digital form og det foregår prosjekter i regi av IRU (World’s Road Transport Organisation) og flere europeiske stater for utprøving og innføring av denne standarden. Utvalget anser det viktig både å skaffe oversikt over dette arbeidet, se på betydningen for Norge (også TAD) og sørge for at lov og regelverk blir justert for å følge med i digitaliseringen.

  Oppfølging:

  Utvalget oppfordrer NorStella til å skaffe en grov oversikt over arbeidet med eCMR (elektronisk internasjonalt fraktbrev), beskrive forholdet til annen vareinformasjon relatert til eksport/import (manifest +) og vurdere betydningen for norske aktører. Etter fremskaffelse av en slik oversikt vil det være naturlig å kontakte JD for å legalisere CMR i digital form.
   
 7. Videre arbeid i utvalget

  Flere av utvalgsmedlemmene ønsket at representasjonen i utvalget ble søkt utvidet til bredere representasjon, blant annet flere vareeiere. Invitasjon til utvalgsmøter har historisk vært begrenset; dette ønskes nå åpnet. Fremtidige møter i utvalget må baseres på behov/aktuelle saker. Gitt at sakstilfanget tilsier det vil neste møte arrangeres i mars/april – 2017.

Vedlegg:

Tips en venn Skriv ut