Hva NorStella engasjerer seg i

Litt om NorStella

NorStella er en medlemsstyrt, nøytral, privat stiftelse med ikke-kommersielle formål. NorStella arbeider for utvikling og bruk av åpne internasjonale standarder for elektronisk samhandling og internasjonal handelsforenkling. Oppgavene løses gjennom egne aktiviteter og prosjekter, og gjennom samarbeid med andre organisasjoner.

En vesentlig del av inntektsgrunnlaget for NorStella er medlemsinntekter, men vi henter også inntekter fra kurs og prosjekter med del-finansiering fra virkemiddelapparatet. 

Mer om NorStella:

Medlemmene samhandler i fagutvalg

NorStella skaper kundeverdi for sine medlemmer gjennom proaktivt utvalgsarbeid på medlemmenes interesseområder. Utvalgene støttes med sekretærtjenester, regelmessige møter og seminarer, prosjekter og tiltak. For tiden opererer vi følgende utvalg:

Utvalg for internasjonal handelsforenkling

Utvalget har som formål å arbeide for forenkling og utbredelse av felles standarder i internasjonal handel. Utvalgets arbeid gjelder både eksport og import. Deltakere i utvalget inkluderer regulerende myndigheter, myndighetsutøvere, vareeiere og aktører som opererer innen internasjonal logistikk og transport.
Utvalget for internasjonal handelsforenkling har eksistert siden 1973.

Samhandlingsarenaen

Samhandlingsarenaen har i 2012-2014 vært et samarbeid mellom NorStella og Semicolon-prosjektet.  Samhandlingsarenaen er en åpen arena for presentasjon og diskusjon av sentrale temaer for samhandling, endringsledelse og avanserte ikt-løsninger i G2G-sektoren. Vi inviterer medlemmer og nye interessenter til å fortsette dette arbeidet i 2015 som et utvalg i regi av NorStella.

Utvalg for e-Transport

Utvalget skal bidra til å utløse det forretningsmessige potensialet som ligger i økt bruk av åpne internasjonale standarder for elektronisk samhandling innen godstransport. Utvalget skal også arbeide for mål om bedre miljøeffektivitet og effektive intermodale løsninger nasjonalt på tvers av landegrenser. Økt bruk av sjøveien er et slikt mål. NorStella/utvalget forvalter standarden Tansport-XML som er mye brukt ved innenlands transport.

eID-forum

Forumet skal bidra til å utløse det forretningsmessige potensialet for elektronisk samhandling som ligger i økt bruk av eID ved effektivt samspill mellom ulike teknologier og standarder innenfor dette området. Noen stikkord for pågående temaer er virksomhetssertifikater og eID for ansatte, identitets- og tilgangsstyring, ny EU-forordning om eID og eSignatur.

Utvalg for e-Business

NorStella har en lang historie innen standardisering og utbredelse av standarder innen e-Handel og e-Faktura. Vi etablerer utvalget for e-Business på tampen av 2013 for å fokusere på næringslivets muligheter og behov for elektronisk samhandling med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Den nye standarden EHF er/vil bli lovpålagt for handel med offentlig sektor. Standarden inkluderer både e-Handel og e-Faktura og vil ha stor økonomisk betydning også for industri og næringsliv. NorStella opererer allerede innenfor denne sektoren med sekretariatstjenester for e2b-forum og http://www.samtrafikk.no/ .

Tips en venn Skriv ut