Framtidas fagarbeider er digital!

Jon Arve Risan, NorStella

Composite image of pretty casual worker using oculus rift

Framtida vil trenge fagarbeidere med god teknologisk og digital kompetanse. Framtidas fagarbeider må kunne bruke ulike former for digital støtte til planlegging, organisering, koordinering, styring og rapportering.

Den teknologiske utviklingen påvirker arbeidsoppgavene og kompetansebehovet i alle virksomheter. Vi har i flere år sett økt grad av automatisering og robotisering i flere ulike industrier. Det medfører at enkelte arbeidsoppgaver forsvinner eller endres, samtidig som nye kommer til. Det er ingenting unormalt i det. Hvem som gjør hva i næringskjeden blir også påvirket. Koblingene mellom ulike ledd blir løsere. Vi ser konturene av næringsnettverk heller enn av kjeder.

Digitalisering vil påvirke alle sektorer i nærings- og arbeidslivet. Takten på hvor raskt teknologi innføres er avhengig konkurransesituasjonen, kompetanse i bedriftene, økonomisk evne og vilje til å utnytte mulighetene som ligger i teknologien. I arbeidet med omstilling og kompetanseutvikling i en virksomhet, må det bygges videre på og styrke samarbeidet mellom ledelse og ansatte.

For å sikre en bærekraftig utnyttelse av innsatsfaktorene må hvert ledd i produksjonen optimaliseres slik at hver ressurs utnyttes; det være seg mennesker eller maskiner.

Ny teknologi og produksjonsmåter stiller krav til ny kompetanse hos den enkelte arbeidstager. Den enkeltes evne til omstilling, vilje og mulighet til å utvikle egen kompetanse, vil være vesentlig for å være en del av utviklingen og for å forvalte sin egen framtid.

Framtiden er her! Start tilpasningen!

I dag er den første dagen i resten av vårt liv!

Tips en venn Skriv ut