Er norske bedrifter klar over de nye reglene for eksport/import?

NorStellas Utvalg for internasjonale handelsforenklinger avgir 4 uttalelser

WTO_logo
NorStellas Utvalg for internasjonal handelsforenkling har nå utarbeidet 4 uttalelser som har gått til respektive departementer og organisasjoner.  Uttalelsene dreier seg om følgende saksforhold:   

  • AEO (Autorhised Economic Operator): Nytt system for sertifisering av norske importører, eksportører, etc. Dette dreier seg om de nye sikkerhetskrav som skal innføres i EU og Norge i løpet av kort tid.
  • Smidigere forvaltningspraksis ved innførsel av landbruksvarer
  • Nye internasjonale leveringsbetingelser - Incoterms
  • Legalisering av handelsdokumenter som handelshinder

Spørsmålet om hvor forberedt norske bedrifter er på de nye sikkerhetsreglene som skal innføres, får omtale gjennom bla. et intervju med Olav Hermansen i MandagMorgen. Artikkelen kan du lese her: AEO-Mandag-morgen-02-08.pdf

Uttalelsene finner du her:

Synspunkter på et nytt system for sertifisering av norske eksportører, importører, transportører mv.

-          Authorised Economic Operator (AEO)

Som følge av rammevedtak i World Customs Organisation  i 2005 og EUs innføring av et system for sertifisering av eksportører, importører, transportører mv. – kalt Authorised Economic Operator (AEO) fra 1.1.2008 vil Norge innføre et liknende sikkerhetssystem. Utvalget for internasjonal handelsforenkling tok opp spørsmålet om et norsk AEO-system på sitt møte 23.1.08. I vedlagte uttalelse kommer utvalget med synspunkter på hvordan et slikt system kan iverksettes på en minst mulig byrdefull måte for næringslivet. Samtidig påpeker utvalget en del faremomenter norske myndigheter må være oppmerksom på slik at et norsk AEO-system ikke blir et unødig handelshinder for små og mellomstore norske bedrifter.

 AEO-02-08.pdf

Behov for enklere og smidigere forvaltningspraksis ved innførsel av landbruksvarer

Behovet for forenkling av internasjonal handel gjelder begge veier og således for norske eksportører så vel som importører. På sitt møte 23.01.08 tok Utvalget for internasjonal handelsforenkling opp behovet for en enklere og smidigere forvaltningspraksis ved innførsel av landbruksvarer.  Det gjelder både en til dels firekantet holdning til godkjenning av oppgitte varebeskrivelser, praksisen med endring av løpenummer på importskriv fra Landbruksforvaltningen og behandlingen av firmaendringer.

 Landsbruksimport-02-08-uttalelse.pdf

Nye intenasjonale leveringsbetingelser – Incoterms

Det internasjonale handelskammeret i Paris, ICC, har besluttet å revidere de internasjonale leveringsbetingelsene, Incoterms. Reglene fordeler ansvaret for transportrisiko, betaling av transportkostnader og ansvaret for og eventuelle kostnader for grenseformalieter mellom selgere og kjøpere av varer. . På sitt møte 23.01.08 tok Utvalget for internasjonal handelsforenkling opp spørsmålet om de nye leveringsbetingelsene. Utvalget foreslår blant annet en ny leveringsbetingelse, DCC, en tydeligere understrekning av begrensningene ved EXW-betingelsen og stiller spørsmål om hvorvidt leveringsbetingelsene DAF, DES og DEQ bør tas med i et nytt regelverk.

Uttalelsen inngår som en del av tilbakemeldingene til ICC Norge, som igjen vil formidle norske synspunkter overfor ICC i Paris.

 Incoterms-02-08-norsk.pdf

Legalisering av handelsdokumenter – et handelshinder som kan fjernes

Praksisen med å få handelsdokumenter stemplet og undertegnet hos ambassaden eller konsulatet til importlandet kalles gjerne for legalisering. På sitt møte 22.09.06 tok Utvalget for internasjonal handelsforenkling opp denne praksisen.  Utvalget anser legalisering som en helt unødig kontroll da denne verken kan begrunnes ut fra hensyn som helse, miljø eller sikkerhet. Dessuten kan legalisering koste bedriften et anselig beløp, og fører ikke minst til vesentlige forsinkelser av vareforsendelsen. Utvalget har også senere, i februar 2008, bistått Utenriksdepartementet med en ytterligere utdyping av hvorfor legalisering er et unødig handelshinder.

Legalisering av handelsdokumenter.pdf

Tips en venn Skriv ut